فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/30 | 

سی و نهمین شماره منتشر شد

فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

(Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly

      
   

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران:
http://dpmk.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب