فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران- هیات تحریریه
اعضای محترم هیئت تحریریه فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:
جناب آقای دکتر علی نصیری (
پزشک و دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها)

Ali Nasiri
Physician and PhD in Disaster and Emergency Health , Tehran, Iran
Email: infodpmk.ir

سردبیر:
جناب آقای دکتر مهدی زارع
استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

 
Mehdi Zare
Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۱۳
Email: mzareiiees.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Iman Hajirasouliha
Associate Professor, Department of Civil and Structural Engineering, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
Scopus h-index: ۲۰
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۰۱۶۶۳۷۱۰۰
Email: i.hajirasoulihasheffield.ac.uk
Ali Asgary
Associate Professor, Disaster and Emergency Management,, York University, Toronto, Canada
Scopus h-index: ۱۰
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۶۶۰۲۵۷۱۷۴۰
Email: asgaryyorku.ca


اعضای هیات تحریریه
جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی
استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
Ali Akbar Jalali
Professor, Electrical Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۲۰
Email: drjalaliiust.ac.ir
جناب آقای دکتر عباسعلی تسنیمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Abbas Ali Tasnimi
Professor, Faculty of Civil and Environment Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۹
Email: tasnimimodares.ac.ir

جناب آقای دکتر مهدی زارع
استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

 
Mehdi Zare
Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۱۳
Email: mzareiiees.ac.ir

جناب آقای دکتر علیرضا فلاحی
استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Alireza Fallahi
Biomedical Engineering Department, Shahed University, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۴
Email: alifallahi۳۰gmail.com
جناب آقای دکتر محمدرضا قایم مقامیان
دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
Mohammad Reza Ghayamghamian
Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۸
Email: mrghiiees.ac.ir
جناب آقای دکتر رضا کرمی محمدی (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران)
Reza Karami Mohammadi
Associate Professor, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۹
Email: rkaramikntu.ac.ir
جناب آقای دکتر محسن کلانتری
دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
Mohsen Kalantari
Associate Professor, Department of Geography, University of Zanjan, Zanjan, Iran
Scopus h-index: ۱
Email: mohsenkalantariznu.ac.ir
جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان
دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
Gholamreza Kazemian-Shirvan
Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
جناب آقای دکتر علی مرادی
دانشیار، مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
Ali Moradi
Assistant Professor, Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
Scopus h-index: ۴
Email: asmoradiut.ac.ir
جناب آقای دکتر فرزام یمینی فرد
دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
Farzam Yaminifard
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
Scopus h-index: ۵
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۵۳۶۵۶۵۶۶۰۰
Email: faryamiiees.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران:
http://dpmk.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب